Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Peräpohjolan piiri: Tuulivoimaloille voimalaitosvero, Kemin satamaväylä syvennettävä

Posted by Kai Puro on May 21, 2017 at 3:45 AM

KESKUSTAN PERÄPOHJOLAN PIIRI RY

Piirikokouksen kannanotot 21.5.2017


Tuulivoimaloiden verotus muiden voimalaitosten tasolle


Hallitus on ilmasto- ja energiastrategiassaan linjannut tuulivoimalla tuotetulle sähkölle kuuden terawattitunnin tavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää tuulivoimalaitosten kapasiteetin nostamista n. 2500 megawattiin. Tällä hetkellä Suomeen ollaan suunnittelemassa uutta tuulivoimaa lähes 1100 megawattia.


Voimalaitoksista maksetaan kunnille verotuloja yleisen kiinteistöveron muodossa. Piirikokous edellyttää, että tuulivoiman verotus muutetaan voimalaitosveroon perustuvaksi seuraavalle budjettivuodelle.


Tuulivoima-alan merkittävää kasvua lähitulevaisuudessa ei ole otettu huomioon määriteltäessä niiden verotustapaa. Korkeampi verokanta voisi lisätä kuntien ja kansalaisten myönteisempää suhtautumista tuulivoimapuistojen rakentamiselle. Myönteinen suhtautuminen voimalaitoksiin edistäisi hallituksen asettaman ilmastostrategian toteutumista. Tämä myös selkiyttäisi verotuskäytäntöjä sekä kompensoisi voimaloista aiheutuvia paikallisia haittoja.


Tuulivoimalaitoksissa veroa maksetaan vain perustuksista ja rungosta. Voimalaitoksen verotusarvon ikävähennys on 10 % vuodessa. Näin ollen kiinteistöveron maksu vähenee vuosittain merkittävästi voimalaa kohden. Voimalaitosvero tasapuolistaisi eri sähköntuotantomuotojen verotusta, mutta tuulivoimaloilla olisi edelleen nopean ikävähennyksen muodossa oleva verotuki, joka tekee tuulivoimalaitoksesta edelleen alhaisemman verokohtelun energiantuotantolaitoksen.


Kemin satamaväylä syvennettävä Oulun kanssa yhtä aikaa


Meri-Lapin alueen satamien kautta viedään koko pohjoisen Suomen suurimmat tonnimäärät. Merikuljetusten varaan nojaava puu- ja metalliteollisuuden tuotteiden vienti on alueelle elintärkeä. Meri-Lapin satamien merkitys korostuu entisestään, kun otetaan huomioon Lapin kasvavan kaivannaisteollisuuden tuotevirrat ja tavaraliikenteen lisääntyminen.


Koska maakuljetus on kallista ja rasittaa tiestöä sekä rataverkkoa, on Lapin ulkomaanvienti suunnattava mahdollisimman lähellä oleviin satamiin. Kemin Ajoksen ja Tornion Röyttän satamat ovat tärkeä vientiväylä suomalaisille tuotteille.


Koko maakunnan aluetalouden vahvistumisen kannalta ympärivuotisesti toimiva satama, johon päästään entistä suuremmilla laivoilla, on uudistumisen ja vientivetoisen elinkeinorakenteen kehittymisen kannalta oleellisen tärkeä. Laivakoon kasvattaminen laskee merkittävästi kuljetuskustannuksia ja parantaa alueen kaivos- ja vientiteollisuuden kannattavuutta. Merikuljetusten kilpailukyvyn säilyminen tasavertaisena Perämeren alueen muiden satamien kanssa edellyttää Kemin satamaväylän syventämistä yhtä aikaa Oulun satamaväylän kanssa.


Lisätietoja:

Pekka Pelttari

0407486166


Kai Puro

0408379867

Categories: None