Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Piirin kannanotto: Alueiden erot otettava huomioon valtiovallan päätöksenteossa

Posted on February 14, 2020 at 9:50 AM

Aluepolitiikan tavoitteena on edistää talouskasvua ja työllisyyttä sekä parantaa kansalaisten elämänlaatua alue- ja kuntatasolle suunnattujen strategisten investointien avulla. On selvää, että väestön ikääntyminen haastaa kuntien taloutta, mutta elinvoimaisuutta löytyy myös väestöä menettävillä alueilla. Valtion on helpotettava kuntien tilannetta. Sote-uudistus on tehtävä, jotta ikääntyvän väestön pikkukunnat selviävät.

 

Tällä hetkellä Lapissa on lähes 5000 avointa työpaikkaa ja noin 8000 työtöntä. Meidän on kiinnitettävä huomiota koulutuksen ja ammattialojen sukupuolittuneeseen eriytymiseen sekä työmarkkinoihin, jotka ovat erittäin voimakkaasti jakautuneet naisten ja miesten aloihin, ja koulutuserot ovat kasvaneet kestämättömälle tasolle. Alojen ja koulutuksen erot aiheuttavat huomattavia ongelmia myös aluerakenteen kannalta. Miesvaltaisia töitä on tarjolla erityisesti pienillä paikkakunnilla, kun taas naiset muuttavat koulutuksen perässä suuriin kaupunkeihin. Tämä johtaa siihen, että miehet ja naiset elävät eri paikkakunnilla, mikä voi osaltaan vaikeuttaa myös perheen perustamista.

 

Keskustan Peräpohjolan piiri esittää, että alueellisen tasa-arvon ja hallitusohjelman mukaisesti Lapissa aletaan kiinnittämään entistä paremmin huomiota aluepoliittiseen elinvoimaan myös kuntatasolla ja yhteistyössä maakuntaliiton kanssa. Tämän työn lähtökohtana on vähintään se, että valtiovalta varmistaa aluekehitysrahojen täysimääräisen saamisen Pohjois-Suomeen tulevalla ohjelmakaudella. Näin varmistetaan myös Suomelle tärkeiden pohjoisten ja Arktisten asioiden näkyvyys Euroopan unionissa.


Tanja Joona

Puheenjohtaja

Keskustan Peräpohjolan piiri

Categories: None